logo

Certificació energètica

L’eficiència energètica és un dels factors més influents en la despesa dels habitatges. Molts són els elements que influeixen en l’optimització de la despesa energètica. És per això que cal el recolzament tècnic per tenir una visió global de conjunt i poder decidir amb coneixement de causa.

A partir de l’1 de juny de 013 entra en vigor el Reial Decret per a la Certificació Energètica dels Edificis Existents.

La Certificació energètica dels Edifics Existents exigeix disposar d’aquesta qualificació i mostrar-la públicament en tota transacció immobiliària de venda o lloguer d’un edifici o habitatge.

L’objectiu és reduïr la despesa energètica dels edificis i això afecta directament a la butxaca de l’usuari. Com a dada a tenir en compte, a Europa, el 40 % de l’energia que es consumeix és en els edificis.

 • Qualificació d'eficiència energètica

  La qualificació d’eficiència energètica és el procés de càlcul a través del qual s’aconsegueix l’expressió del consum d’energia que s’estima necessari per a satisfer la demanda energètica de l’edifici en unes condicions normals de funcionament i ocupació. La qualificació energètica s’expressa amb una escala de lletres entre la A (major eficiència) i la G (menor eficiència). Els edificis d’obra nova, com han de complir amb el Codi tècnic de l’edificació, com a mínim tindran una qualificació d’eficiència energètica E. Qualificació Edifici acabat
 • Certificat d'eficiència energètica

  El certificat d’eficiència energètica d’un edifici és una etiqueta reconeguda per l’administració, que dóna una informació tècnica objectiva sobre la classe energètica d’eficiència (A, B, C, D, E, F i G sent l’A per als més eficients). Pels càlculs de demanda energètica té en compte l’envolvent de l’edifici i els sistemes tèrmics de calefacció, de refrigeració, d’aigua calenta sanitària i d’ il·luminació.
 • El gestor energètic

  El Gestor Energètic és la persona responsable de l'optimització de tots els processos que impliquen consums energètics en una edificació. Entre les seves funcions es poden destacar: - Realitzar un seguiment del consum d'energia de l'edifici - Realitzar un anàlisi de consums - Controlar el subministrament d'energia - Identificar oportunitats d'estalvi energètic - Assegurar l'execució de les millores proposades a les auditories energètiques
 • Rehabilitació energètica

  Què vol dir rehabilitar energèticament un habitatge? Significa actuar sobre façanes, parets, cobertes o terres amb l'objectiu de reduïr la demanda i el consum energètic.
 • Assessorament

  Com podem assessorar als nostres clients? Davant de les noves necessitats d'estalvi energètic podem oferir qualsevol dels anteriors punts amb l'objectiu de donar al client allò que realment vol aconseguir en cada cas.