logo

Intervenció estructural en Masia a Valldoreix

Intrervenció estructural en una masia a Valldoreix:

Data: 2015_2016

Projecte i Direcció de l’obra: G9 arquitectura i gestió scp

La intervenció consisteix en l’estintolament de la coberta de la nau principal amb l’objectiu de fer desapareixer els pilars cemntrals i aconseguir un espai diàfan.

S’ha optat per encavallades metàl·liques recolzades sobre els pilars perimetrals existents. S’han reforçat els fonaments i s’ha fet un tractament amb fibres de carboni als pilars.

S’han ampliat les obertures de les façanes a l’exterior.

Data: Març 01, 2016