logo

Serveis

Els serveis que oferim s’agrupen en diferents apartats i en cada un d’ells es defineixen les principals tasques.

 • OBRA

  • Direcció d'execució d'obra
  • Gestió d'obra
  • Project Management
  • Control econòmic de l'obra
  • Control de Qualitat del procés constructiu
  • Coordinació de Seguretat
  • Estats d'amidaments i pressupostos
 • PROJECTES

  • Projectes d'Edificació
  • Projectes d'Urbanització
  • Projectes de Rehabilitació
  • Estudis de Seguretat i Salut
  • Estats d'amidaments i pressupostos
  • Auditories de Projectes
 • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

  • Qualificació d'eficiència energètica
  • Certificació d'eficiència energètica
  • Estudis d'eficiència d'edificis de nova construcció
  • Estudis d'eficiència d'edificis existents
  • Assessorament
  • Auditories energètiques
  AMPLIA INFORMACIÓ
 • CONTROL DE COSTOS

  • Control econòmic de l'obra
  • Estudis de costos
  • Comparatiu d'ofertes
  • Predimensionat de costos
 • CERTIFICATS

  • Informes tècnics
  • Dictàmens tècnics
  • Certificats d'Habitabilitat
  • Cèdules d'Habitabilitat
  • ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis)
 • MANTENIMENT D'EDIFICIS

  • Manual d'ús i manteniment
  • Pla de manteniment
  • Inspeccions anuals de manteniment